Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางวรัชชยา จันทร์กลั่น   
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางอมร เทศประสิทธิ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวพรวิภา พรมอ่อน

นางสาวพรวิภา พรมอ่อน
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

นางสาวณัฐนภัสสร์ มีสัจจ์

นางสาวณัฐนภัสสร์ มีสัจจ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 

 นางสาวณัฐธิดา วิเศษทักษ์

นางสาวณัฐธิดา วิเศษทักษ์
เจ้าหน้าที่ดัชนีราคาสินค้า

 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์รุ่ง

นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์รุ่ง
เจ้าหน้าที่ดัชนีราคาสินค้า

 นายณัฐวุฒิ เกิดอังกาบ

นายณัฐวุฒิ เกิดอังกาบ
เจ้าหน้าที่ประจำจุดแรกรับ

 นางสาวกัลยรัตน์ บุญเพ็ญ

นางสาวกัลยรัตน์ บุญเพ็ญ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 

 

 นายกวิภัฎ เทียนส่ง

นางสาวกนกวรรณ กาญจนศุภร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นางสาวศิริวรรณ เกิดฉาย

นางสาวศิริวรรณ เกิดฉาย
พนักงานรักษาความสะอาด

 นายศุกฤษ์ มะหะสุ

นายศุกฤษ์ มะหะสุ
พนักงานขับรถยนต์

 นายธนสิทธิ์ แก้วทับ

นายชนสิทธิ์ แก้วทับ
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 นางสาววิไลลักษณ์ ดีทองอ่อน

นางสาววิไลลักษณ์ ดีทองอ่อน
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นางนภชนก วีรชาติเมธี

นางสาวญมณ ประเสริฐพุ่ม
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นางสาวกนกวรรณ ก้อนแก้ว

นางสาวกนกวรรณ ก้อนแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นางสาวจิราวรรณ ใจประสิทธิ์

นางนภชนก วีรชาติเมธี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นางสาวจิราวรรณ ใจประสิทธิ์

นางสาวจิราวรรณ คณานุรักษ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายณัฐวุฒิ สุกราสัย

นายณัฐวุฒิ สุกราสัย
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 นายกวิภัฎ เทียนส่ง

นายกวิภัฎ เทียนส่ง
เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman
 
 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายนพรัตน์ กฤตพัฒนากุล

นายนพรัตน์ กฤตพัฒนากุล
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นางสาวสุรภา ทวีโต

นางสาวสุรภา ทวีโต
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นางกิ่งกาญจน์ อินทรสุวรรณ

นางกิ่งกาญจน์ อินทรสุวรรณ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายอุดมศักดิ์ พันต่าย

นายอุดมศักดิ์ พันต่าย
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นางมาลินี กิจบุญศรี

นางมาลินี กิจบุญศรี
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 นางสาวศฤงคาร เกษมวงศ์

นางสาวศฤงคาร เกษมวงศ์
นักวิชาการพาณิชย์

 นางสาวธนวรรณ ชดกลาง

นางสาวธนวรรณ ชดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ 

 นางสาวฐิตารีย์ หัตถีนาโค

นางสาวฐิตารีย์ หัตถีนาโค
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 นางสาวนัดดา นามุลทา

นางสาวนัดดา นามุลทา
เจ้าพนักงานการพาณิชย์

 นางสุธาสินี โพธิ์ทอง

นางสุธาสินี โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นางลัดดา ทารี

นางลัดดา ทารี
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นางสาวศิวลี สุทธิแก้ว

นางสาวศิวลี สุทธิแก้ว
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 

 นางสาวรัศมี ฐิตะสาร

นางสาวรัศมี ฐิตะสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นางสุธาสินี โพธิ์ทอง

นางสาวจิราพร เยียนเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นางสาวภัทราวดี กลิ่นจันทร์หอม

นางสาวภัทราวดี กลิ่นจันทร์หอม
เจ้าหน้าที่กลุ่ม ทอ. (เงินค่าปรับ)

 นายสิทธิชัย หมื่นนะ

นายสิทธิชัย หมื่นนะ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม ทอ. (เงินค่าปรับ)

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 24,964