Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  -

 

   พันธกิจ
  1) ประสานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค
  2) ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพาณิชย์
  3) ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาตลาดการค้าภายในประเทศและปัญหาทางการค้าอื่นๆ
  4) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 


คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 25,015