Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
19   นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว  8 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน
18   นางสาวนิพัทธา จันย่อง  11 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
17   นายประมวล นิลนาค  2562 - 2564
16   นายชินพล ดิตถะวิโรจน์  2562 - 2562
15   นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์  2557 - 2561
14   นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน  2551 - 2557
13   นายสมพล ยุติธรรม  2546 - 2550
12   นายโสภณ โกศัลยวัตร  2541 - 2545
11   นายสวัสดิ์ ภูษณะดิลก  2537 - 2541
10   นายสุทิน นิลนพคุณ  2535 - 2537
9   นายอนันต์ แสงทอง  2533 - 2535
8   นายทวีศักดิ์ เลิศชิยะทัศน์  2531 - 2533
7   นายสนั่น เวชธรรม  2528 - 2531
6   นายล้วน เดาว์พันธ์  2526 - 2528
5   นายบุญช่วย คงสำราญ  2524 - 2526
4   นายสากล ธนสัตยาวิมล  2524 - 2524
3   นายสนั่น เวชธรรม  2522 - 2524
2   นายพจน์ อินทะโส  2521 - 2522
1   นายทองอยู่ ตัณศุภผล      2519 - 2521

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 25,000